Skip to content

Kućni red

Temeljem članka 61. Statuta Grada Pula-Pola («Službene novine» Grada Pule br.
07/09, 16/09), Gradonačelnik Grada Pule dana 07. srpnja 2011. godine, donosi

ODLUKU
o kućnom redu u objektu
Centra gradskih udruga ̋Rojc ̋ Pula

I. Opće odredbe

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuju se prava i dužnosti uporabovnika i korisnika poslovnih prostora, u objektu Centra gradskih udruga ̋Rojc ̋ Pula (u daljnjem tekstu: korisnici), koji su dodijeljeni Odlukom o uporabi poslovnih prostora u objektu Centra gradskih udruga ̋Rojc ̋
Pula ( ̋Službene novine ̋ Grada Pule br.1/08 )

Članak 2.

Korisnici su dužni pridržavati se odredbi ove Odluke, upotrebljavati prostore u skladu s njihovom redovitom namjenom, čuvajući ih od oštećenja i kvara, te održavati red i čistoću prostora i objekta.

Članak 3.

U poslovnim prostorima, unutarnjem dvorištu, okućnici i zajedničkim dijelovima objekta zabranjeno je:
– neovlaštena prodaja hrane, pića i robe široke potrošnje,
– neovlašteno noćenje,
– držanje i skladištenje stvari te odlaganje otpada,
– držanje lakozapaljivih tvari i drugih opasnih materijala,
– loženje vatre i upotreba otvorenog plamena,
– obavljanje bilo kakvih radnji u suprotnosti sa namjenom prostora.
U zajedničkim dijelovima zgrade (hodnici, stubišta, nužnici, servisni prostori) zabranjeno je zadržavanje uz konzumiranje alkohola.

Članak 4.

Zabranjeno je otvaranje razvodnih kutija i ormarića sa električnim uređajima koji služe objektu kao cjelini, zajedničkim dijelovima zgrade ili poslovnim prostorima čiji su ormarići smješteni u zajedničkim dijelovima zgrade.
Popravak i kontrolno otvaranje uređaja iz stavka 1. mogu obavljati samo stručni djelatnici.

II. Vrijeme i način korištenja prostora

Članak 5.

Zgrada CGU Rojc otvorena je za javnost u vremenu od 7 do 24 sata.
Ulazi u zgradu zatvaraju se u 18 sati zbog lakšeg nadzora, osim glavnog ulaza u zgradu koji se zatvara u 24 sati.

Članak 6.

Članovi Udruga koji imaju potrebu poslovni prostor koristiti između 00 i 7 sati ujutro  dužni su o tome obavijestiti portirsko-domarsku službu te predočiti osobne podatke prije takvog korištenja.

Članak 7.

Održavanje programa u vremenu od 00 i 7 sati ujutro moguće je isključivo uz prethodnu suglasnost nadležnog upravnog odjela Grada Pule
Korisnik prostora dužan je ishoditi suglasnost iz stavka 1. ovog članka najkasnije 7 dana prije održavanja programa.
Organizator programa dužan je:
– o održavanju glazbenog programa obavijesti tehničku i čuvarsku službu Centra gradskih udruga „Rojc“ najkasnije 24 sata prije početka programa,
– na mailing listu Centra objaviti primjerak suglasnosti za održavanje programa,
– pridržavati se kućnog reda Centra gradskih udruga „Rojc“ i voditi računa o poštivanju javnog reda i mira,
– osigurati vlastitu redarsku službu i dostaviti tehničkoj i čuvarskoj službi Centra gradskih udruga „Rojc“ imena i brojeve mobitela odgovorne osobe manifestacije i voditelja čuvarske službe,
– osigurati da nakon 24 sata buka bude manjeg intenziteta, naročito ukoliko se radi o manifestaciji koja se odvija na otvorenom prostoru,
– osigurati da svi sudionici nakon završetka manifestacije napuste prostor,
– pridržavati se svih obveza propisanih zakonom, a koje se odnose na održavanje kulturno- zabavnih manifestacija, nakon završetka programa najkasnije u roku od 24 sata očistiti sve prostorije i prostore u zgradi i na okućnici Centra gradskih udruga „Rojc“ u kojima su boravili posjetitelji
manifestacije, naknaditi svu štetu koja je počinjena u vremenu održavanja programa.

Članak 8.

Vlasnici životinja dužni su životinje držati na odgovarajućem povodcu unutar svih zajedničkih prostora.
Vlasnici životinja odgovorni su za eventualne štete koju počine njihove životinje.

Članak 9.

Korištenje električnih uređaja (zvučnici, pojačala i sl.) za proizvodnju glazbe moguće je samo u prostorima koji su zvučno izolirani i uz zatvorene prozore.
Djelatnici portirsko-domarske službe će po zaprimljenoj pritužbi ili vlastitoj procjeni upozoriti korisnike zbog razine buke.
Ako korisnik po upozorenju ne smanji buku ili ukoliko se ona ponovi kod istog korisnika smatrat će se da je povrijedio ovu Odluku.

Članak 10.

Noćenje u zgradi dopušteno je u slučaju održavanja odobrenog programa isključivo uz prethodno ishodovanu suglasnost nadležnog Upravnog odjela Grada Pule.
Korisnik prostora dužan je suglasnost ishodovati najkasnije 3 (tri) dana prije korištenja prostora za noćenje.
Osobe koje noće u objektu dužne su portirsko-domarskoj ili zaštitarskoj službi predočiti osobni dokument. Osobama bez osobnog dokumenta neće se dozvoliti noćenje.
Korisnici prostora odgovorni su za sve eventualne štete koje nastanu u Centru gradskih udruga „Rojc“ u vremenu dozvoljenog noćenja.

Članak 11.

Korisnici poslovnih prostora dužni su iz sigurnosnih razloga predati po jednu kopiju ključa svakog zaključanog prostora kojeg koriste.
Ključevi se nalaze na posebno određenom mjestu glavne porte u pečaćenim omotnicama, a portirsko-domarska i zaštitarska služba ključeve smiju koristiti samo u slučaju prijeke potrebe (neposredna opasnost za život i zdravlje ljudi, požar, prodor vode, uklanjanje kvara zbog kojega je onemogućen rad ostalih korisnika ili funkcioniranje zajedničkih prostora
zgrade i sl.).
Za korisnike koji po donošenju ove Odluke ne predaju kopije ključeva portirsko-domarskoj službi smatrat će se da pristaju na to da se zaključani prostori u slučaju prijeke potrebe otvore uporabom sile i to na trošak korisnika.

IV. Provođenje i nadzor

Članak 12.

Za provođenje ove Odluke ovlašćuje se portirsko-domarska i zaštitarska služba.
Uporabovnici poslovnih prostora dužni su prijaviti vlasniku objekta svako ponašanje protivno odredbama ove Odluke.

Članak 13.

Korisnici poslovnih prostora dužni su pridržavati se odredbi ove Odluke, te
odgovaraju za propuste i radnje svojih članova i ostalih osoba koje koriste njihove poslovne prostore Centra gradskih udruga „Rojc“.

Članak 14.

Korisnik poslovnog prostora koji poslovni prostor koristi protivno namjeni i/ili na način protivan odredbama ove Odluke bit će, u pismenoj formi, upozoren od strane nadležnog Upravnog odjela Grada Pule.
Sukladno čl. 8 Ugovora o uporabi poslovnog prostora (Klasa: 023-01/09-01/33), nadležni Upravni odjel Grada Pule će nakon tri poslata upozorenja pokrenuti postupak oduzimanja prostora.

Članak 15.
Osobama koje remete red i mir bit će zabranjen ulazak u zgradu.

Članak 16.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u «Službenim novinama» Grada Pule i na oglasnoj ploči Centra gradskih udruga «Rojc» Pula.
Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o kućnom redu u objektu Centra gradskih udruga «Rojc» Pula, Klasa: 023-01/08-01/797 od 12. lipnja 2008. godine.
Klasa: 023-01/11-01/70
Urbroj:2168/01-05-01-0398-11-14
Pula, 07. srpnja 2011.
GRADONAČELNIK
Boris Miletić