Skip to content

Statut

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (″Narodne novine″ broj 74/2014) i članka 42. Statuta udruge Skupština Saveza udruga Rojca na sjednici održanoj 28.9.2015. u Puli, Gajeva 3, donijela je

STATUT

SAVEZA UDRUGA ROJCA

Rodna neutralnost izraza

Članak 1.

Izrazi koji se koriste u ovome Statutu, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju bilo koju rodnu opciju.

I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 2.

Ovim se Statutom uređuje naziv Saveza, skraćeni naziv, naziv na stranom jeziku, skraćeni naziv na stranom jeziku; sjedište Saveza; teritorij djelovanja; zastupanje; znak Saveza i njegov izgled, izgled pečata Saveza; ciljevi Saveza; područja djelovanja Saveza sukladno ciljevima; ciljane skupine; djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi Saveza; gospodarske djelatnosti Saveza sukladno zakonu;način osiguranja javnosti djelovanja; uvjeti i način učlanjivanja u Savez, prestanak članstva, prava, obveze i odgovornosti članova, stegovna odgovornost članova i način vođenja popisa članova; tijela Saveza, njihov sastav i način sazivanja sjednica, izbor, opoziv, ovlasti, način odlučivanja i trajanje mandata u tijelima upravljanja te način sazivanja Skupštine u slučaju isteka mandata; izbor i opoziv likvidatora Saveza; prestanak postojanja Saveza; imovina Saveza, te način stjecanja i raspolaganja imovinom; postupak s imovinom u slučaju prestanka postojanja Saveza; način rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Saveza i druga pitanja od značaja za Savez udruga Rojca.

Članak 3.

Naziv Saveza glasi: Savez udruga Rojca(u daljnjem tekstu: Savez).

Skraćeni naziv Saveza glasi: SUR

Naziv Saveza na engleskom jeziku glasi: “Rojc Alliance”.

Članak 4.

Sjedište Saveza je u Društvenom centru Rojc u Puli, Gajeva 3.

Odluku o adresi i promjeni adrese sjedišta Saveza donosi Upravni odbor Saveza.

Savez djeluje na području Republike Hrvatske.

Članak 5.

Pravo zastupanja  ima Predsjednik Saveza i Zamjenik Saveza.

Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Saveza.  

Članak 6.

Savez ima znak. Znak Saveza je slovima ispisan pun naziv ROJC SAVEZ UDRUGA, koji je ujedno i zaštitni znak Saveza. Slova ROJC formiraju pravokutnu cjelinu, RO u liniji JC, ispod koje u prvom redu piše SAVEZ, u drugom UDRUGA.

 Članak 7.

Savez ima pečat. Pečat Saveza je pravokutnog oblika, dimenzija: 22 mm širine x 31,5 mm visine. Na njemu je ispisan punim imenom Savez udruga Rojca na hrvatskom jeziku.

II. CILJEVI, PODRUČJA DJELOVANJA, CILJANE SKUPINE I DJELATNOSTI Savez

Ciljevi

Članak 8.

Ciljevi Saveza su:

Osnaživanje suradnje i iniciranje zajedničkih programa udruga sa sjedištem u Društvenom centru Rojc uz zagovaranje i promicanje  principa  uvažavanja različitosti, solidarnosti i suradnje unutar Centra i u široj zajednici.

Uspostavljanje efikasne i kontinuirane komunikacije, informiranja i edukacije udruga te međusektorske suradnje.

Unaprijeđenje upravljanja i uvjeta rada u Društvenom centru Rojc utemeljenog na sudioničkom modelu upravljanja u suradnji s Gradom Pula i građanima.

Osnaživanje uloge civilnog društva u razvoju zajednice kroz promicanje aktivnog građanstva, participativnosti, umrežavanja, održivog razvoja, kulture, društvenih inovacija i kreativnih klastera.

Područja djelovanja Saveza sukladno ciljevima Saveza

Članak 9.

Područja djelovanja Saveza:

 • demokratska politička kultura
 • kultura i umjetnost
 • međunarodna suradnja
 • obrazovanje, znanost, istraživanje
 • održivi razvoj
 • gospodarsto (razvoj društvenog poduzetništva)
 • sukladna su ciljevima Saveza. 

Ciljane skupine obzirom na korisnike

Članak 10.

Ciljane skupine Saveza s obzirom na korisnike prema kojima je udruga usmjerena su:

 • udruge i građanske inicijative
 • građani – opća populacija
 • djeca i mladi – opća populacija
 • lokalna i regionalna samouprava
 • mediji
 • obrazovne, znanstvene i javne ustanove
 • odgojno-obrazovni djelatnici
 • poslovne organizacije
 • volonteri
 • umjetnici
 • kulturni djelatnici
 • ostali

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi Saveza

Članak 11.

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi Saveza su :

 • Razvoj civilnog društva
 • Razvoj lokalne zajednice
 • Promicanje dobrog upravljanja 
 • Promicanje i razvoj volonterstva,
 • Promicanje društvene solidarnosti
 • Interkulturalni dijalog
 • Obrazovanje za demokratsko građanstvo
 • Poticanje participativne demokracije- sudjelovanje građana u odlučivanju
 • Praćenje javnih politika i javno zagovaranje
 • Javno informiranje i mediji
 • Inovatorstvo u području društvenih inovacija
 • Promicanje razvoja društvenog poduzetništva
 • Promocija i organiziranje javnih događanja i manifestacija izvedbenih, vizualnih, književnih i audiovizualnih djelatnosti
 • Interdisciplinarne kulturno‐umjetničke djelatnosti
 • Intersektorske kulturno umjetničke djelatnosti
 • Nakladnička i knjižarska djelatnost
 • Novinsko – nakladnička djelatnost
 • Razvojna međunarodna suradnja
 • Cjeloživotno učenje i izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje
 • Odgoj i obrazovanje za održivi razvoj
 • Odgoj i obrazovanje za aktivno sudjelovanje u razvoju demokratske kulture
 • Međunarodna suradnja i mobilnost u obrazovanju
 • Interdisciplinarna područja znanosti
 • Organizacija domaćih i međunarodnih znanstvenih i znanstvenostručnih skupova, škola, kongresa i seminara
 • Izdavanje znanstvenih i stručnih publikacija
 • Razvoj urbanih područja
 • Održivi gospodarski razvoj

Članak 12.

Savez, radi obavljanja gospodarskih djelatnosti, u svrhu ostvarivanja ciljeva utvrđenih statutom, može osnivati trgovačka društva, zadruge ili druge gospodarske subjekte, sukladno posebnim propisima, a uzajamne odnose uređuje ugovorom.

III. JAVNOST DJELOVANJA SAVEZA

Članak 13.

Rad Saveza je javan.

Javnost djelovanja Saveza osigurava se:

 • izvješćivanjem članova o radu Saveza na sjednicama tijela Saveza;
 • javnošću sjednica tijela Saveza, osim iznimno, kada su sjednice zatvorene za
 • javnost;
 • izradom i objavljivanjem godišnjih i projektnih opisnih i financijskih izvještaja o radu
 • Saveza;
 • korištenjem informacijsko-komunikacijskih tehnologija (internetske stranice, društvene
 • mreže i slično);
 • javnim priopćavanjem;
 • organiziranjem posebnih događanja;
 • na druge odgovarajuće načine.

Sjednice tijela Saveza bit će zatvorene za javnost kada tijelo procijeni da otvorenost za javnost sjednice može ugroziti određene akcije ili članove i suradnike Saveza  ili druge osobe i kada se raspravlja o problemima unutarnjih odnosa i pojedinačne odgovornosti.

IV. ČLANSTVO U SAVEZU

Članak 14.

Članstvo u Savezu  je dobrovoljno i pod jednakim uvjetima za sve udruge koje djeluju u DC-u Rojc i koje prihvaćaju načela djelovanja i ciljeve Saveza.

Udrugu u Savezu službeno predstavlja ovlašteni predstavnik udruge članice kojeg je službeno ovlastilo nadležno tijelo udruge. Jedino je ovlašteni predstavnik udruge član Skupštine Saveza. Mandat mu traje dok ga udruga članica ne razrješi. Ukoliko ovlašteni predstavnik nije u mogućnosti sudjelovati u radu Skupštine Saveza, nadležno tijelo udruge članice može izdati punomoć drugom članu udruge.

Svaka udruga, članica Saveza, može imati više svojih članova i članica koji sudjeluju u aktivnostima Saveza u ime udruge – članice.

Članak 15.

Udruge mogu postati članice Saveza kada ispune sljedeće uvjete:

kada su osnovane u skladu sa Zakonom o udrugama i upisane u registar nadležnog državnog tijela kao neprofitne pravne osobe, što dokazuju prilaganjem kopije Izvatka iz Registra udruga ne starijeg od 6 mjeseci

kada nadležno tijelo udruge donese odluku o pristupanju i prihvati ovaj Statut te podnesu zahtjev za članstvo u Savezu, što dokazuje uručivanjem Prijavnice, ovjerene pečatom udruge i potpisom osobe ovlaštene za zastupanje udruge, uplatom upisnine, čiji iznos određuje Skupština te odlukom o imenovanju predstavnika udruge u Savezu

o ispunjenosti gore navedenih uvjeta odlučuje Upravni odbor koji donosi odluku o primitku članice u Savez.  Upravni odbor je dužan izvijestiti Skupštinu  o svim zahtjevima za članstvo i odlukama o primanju u članstvo.

Registar članica Saveza i predstavnika članica Saveza vodi Predsjednik Saveza. Registar se vodi  u elektronskom obliku i sadržava sljedeće podatke:

 • naziv udruge članice;
 • OIB-u udruge članice;
 • datumu osnivanja udruge;
 • datumu pristupanja Savezu;
 • datum prestanka članstva u Savezu;
 • ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje udruge članice
 • ime i prezime predstavnika udruge članice u radu Skupštine Saveza.

Registar članica trajno se čuva u arhivi Saveza i dostupan je na uvid članicama i nadležnim tijelima na zahtjev.

Članak 16.

Prava i dužnosti  članica su:

 • pridržavati se općih akata Saveza;
 • samostalno birati ili imenovati svoje predstavnike u tijela Saveza;
 • putem svojih predstavnika sudjelovati u upravljanju Savezom;
 • biti obavješteni o radu Saveza i njegovih tijela i putem Saveza plasirati svoje
 • informacije, programe i inicijative;
 • predlagati aktivnosti, projekte i programe Saveza;
 • doprinositi ostvarivanju ciljeva i zadataka Saveza;
 • provoditi politiku i odluke usvojene od tijela Saveza;
 • uredno izvršavati preuzete financijske obaveze za osiguranje djelatnosti Saveza te
 • namjenski koristiti proračunska sredstva;
 • pravodobno izvještavati Savez o ostvarivanju programa i korištenju sredstava;
 • izvjestiti Savez o promjenama u udruzi: osoba ovlaštena za zastupanje, adresa,
 • kontakt, naziv i druge promjene koji se prijavljuju u Registar udruga
 • poštivati ugled i prava drugih članica Saveza;

Članak 17.

Članstvo u Savezu prestaje:

 • dragovoljnim istupanjem članice;
 • odlukom Skupštine Saveza o isključenju;
 • prestankom postojanja članice;
 • prestankom postojanja Saveza.

Član je prilikom istupa dužan vratiti sredstva, dokumentaciju i imovinu Saveza koju je imao na korištenje.

Skupština će donijeti odluku o isključenju članice ukoliko članica:

 • svojim postupcima trajno šteti ugledu Saveza i ostalih članica Saveza,
 • postupa protivno Statutu i općim aktima Saveza;
 • radi i djeluje protivno odlukama tijela Saveza.

Članak 18.

Članovi Saveza preuzimaju obveze i odgovornosti koje proizlaze iz zakona i drugih pravnih propisa, ovog Statuta i drugih akata Saveza.

Članovi Saveza stegovno odgovaraju za povredu članskih obveza i odgovornosti:

 • kršenje zakonskih i drugih obveza u svezi djelovanja Saveza;
 • nepoštivanje odredbi Statuta;
 • nepoštivanje odluka tijela upravljanja Saveza;
 • neizvršavanje preuzetih obveza;
 • nesavjesno izvršavanje obveza zbog čega je nastala materijalna šteta Savezu;
 • nesavjesno ili nezakonito raspolaganja imovinom Saveza;
 • narušavanje ugleda Saveza.

Stegovna odovornost članova

Članak 19.

Stegovna odgovornost članova Saveza utvrđuje se u stegovnom postupku. U stegovnom postupku utvrđuju se okolnosti uslijed kojih je došlo do povrede članskih obveza i odgovornosti, težina povrede i šteta nastala za Savez.

Odluku o pokretanju stegovnog postupka pokreće Upravni odbor na temelju vlastitog uvida, pritužbi ili pismenog zahtjeva.

Stegovni postupak vodi i stegovne mjere predlaže Upravni odbor Saveza.

Članu kojem se izriče stegovna mjera, mora se omogućiti da osobno izloži svoj stav o predloženoj mjeri.

Članak 20.

Za utvrđenu povredu članskih obveza i odgovornosti mogu se izreći sljedeće stegovne mjere:

 • opomena ili
 • isključenje iz Saveza.

Član Saveza kojem je izrečena stegovna mjera isključenja iz Saveza ima pravo u roku od petnaest dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Saveza.

Skupština Saveza je dužna riješiti žalbu u roku 30 dana računajući od dana dostave žalbe.

Odluka Skupštine Saveza o isključenju je konačna.

Članak 21.

Svaki član Saveza ima pravo pisanim putem upozoriti Nadzorni odbor o nepoštivanju odredbi Statuta ili nepravilnosti u provedbi odluka tijela Saveza te zahtijevati da se nepravilnosti otklone.

Na upozorenja i pritužbe člana,  Nadzorni odbor dužan je odgovoriti pismeno u roku 30 dana od njihova primitka.

V. UPRAVLJANJE UDRUGOM I TIJELA SAVEZA

Članak 22.

Djelovanje Saveza temelji se na načelu demokratskog ustroja odnosno Udrugom upravljaju njeni članovi tako što je unutarnji ustroj Saveza zasnovan na načelima demokratskog zastupanja i demokratskog načina očitovanja volje članova.

Članovi Saveza upravljaju Savezom neposredno na Skupštini i putem izabranih predstavnika u drugim tijelima Saveza.

Članak 23.

Tijela upravljanja Savezom su:

 • Skupština Saveza
 • Predsjednik Saveza
 • Upravni odbor Saveza
 • Skupština

Članak 24.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Savezom.

Skupštinu konstituiraju ovlašteni predstavnici članova Saveza. Svaki član ima jedan glas u Skupštini.

Članak 25.

Skupština se saziva na redovna, izborna i izvanredna zasjedanja.

Članak 26.

Skupština redovito zasjeda najmanje jednom u tijeku godine, dok se Izborna sjednica Skupštine održava svake dvije godine.

Na početku svake sjednice Skupštine službeno se utvrđuje nazočnost prisutnih članova injihovih predstavnika u Skupštini.

Sjednice Skupštinesaziva i vodi Predsjednik. Skupština se saziva najmanje 7 dana prije održavanja sjednice pismenim pozivom koji se upućuje svim članovima Saveza.

U odluci o sazivanju Skupštine Predsjednik predlaže dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice.

Predsjednik saziva Izvanrednu skupštinu na vlastitu inicijativu ili kada to zatraži najmanje ⅓ članova Skupštine Saveza, Upravni odbor ili Nadzorni odbor. U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice.

Ako Predsjednik ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 5. ovog članka, sazvat će je predlagatelj. Odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te dan i mjesto održavanja sjednice.

Članak 27.

U slučaju isteka mandata tijelima Saveza koja su ovlaštena sazvati sjednicu Skupštine, sjednicu saziva osoba ovlaštena za zastupanje Saveza posljednja upisana u Registar udruga Republike Hrvatske.

Ako osoba ovlaštena za zastupanje Saveza posljednja upisana u Registar udruga Republike Hrvatske ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 30 dana od isteka mandata tijelima Saveza, sjednicu Skupštine može sazvati bilo koja članica Saveza. 

Članak 28.

Skupštini predsjedava te odluke potpisuje Predsjednik Saveza. U slučaju odsutnosti Predsjednika Skupštinom predsjedava i odluke potpisuje njegov Zamjenik.

O radu sjednice vodi se zapisnik koji se trajno čuva u arhivi Saveza.

Sjednice Skupštine mogu se održavati i elektroničkim putem.

Skupština može pravovaljano odlučivati ako joj je prisutna natpolovična većina članova Skupštine.

Skupština donosi pravovaljane odluke natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova Skupštine.

Glasanje na sjednicama Skupštine je javno, osim u slučaju biranja tijela upravljanja.

Predsjednik, koji predsjedava Skupštinom, ima pravo glasa.

Članak 29.

Skupština Saveza:

 • utvrđuje politiku razvitka Saveza;
 • daje smjernice za rad Saveza;
 • donosi i mijenja Statut Saveza
 • Usvaja financijski plan i financijski izvještaj
 • donosi i mijenja Program rada Saveza;
 • donosi druge akte i odluke važne za rad Saveza;
 • usvaja Plan rada i izvještaj o radu Saveza;
 • donosi odluku o primitku i isključenju članica u i iz Saveza
 • bira i razrješuje dužnosti Predsjednika, Zamjenika predsjednika i članove Upravnog i Nadzornog odbora;
 • bira i razrješuje dužnosti predstavnika Saveza u mrežama, vijećima i drugim tijelima u kojima je Savez član ili u kojima sudjeluje u radu;
 • osniva i imenuje odbore, komisije i slična tijela prema potrebi te im utvrđuje zadatke;
 • odlučuje o prestanku rada Saveza;
 • obavlja i druge poslove određene zakonom ili Statutom.

Upravni odbor

Članak 30.

Poslove upravljanja Savezom između dviju sjednica Skupštine obavlja Upravni odbor.

Članak 31.

Upravni odbor ima pet članova koje bira Skupština na mandat od dvije godine. Članovi Upravnog odbora mogu biti ponovno birani.

Kandidate/kandidatkinje za Upravni odbor predlažu predstavnici članova udruga na Skupštini Saveza.

Izbor članova Upravnog odbora provodi i nadgleda Izborno povjerenstvo od tri člana koje imenuje Skupština. Izborno povjerenstvo vrši i brojanje glasova te o rezultatima glasovanja izvještava Skupštinu.

Kod izbora članova Upravnog odbora najprije se glasuje o kandidatu za Predsjednika. Član Saveza predložen za Predsjednika dužan je prije glasovanja Skupštini iznijeti prijedlog rada u svom mandatu. Članovi Saveza daju glas samo jednom kandidatu. U slučaju jednakog broja glasova za više kandidata, ide se u novi krug glasovanja za kandidate s istim brojem glasova. Kandidat s najviše glasova postaje Predsjednik.

Kandidati koji nisu izabrani za Predsjednika pridružuju se na listi kandidatima za ostale članove Upravnog odbora. Članice SUR-a predlažu ostale kandidate za članstvo u Upravnom odboru. Svaka članica Saveza daje svoj glas četvorici kandidata. Četri kandidata koji su prikupili najviše glasova postaju članovi Upravnog odbora. Zamjenik Predsjednika postaje osoba s najvećim brojem prikupljenih glasova.

Izbor članova Upravnog odbora provodi se tajnim glasovanjem.

Članak 32.

Predsjednik Upravnog odbora istovremeno je i Predsjednik Saveza.

Predsjednik Upravnog odbora saziva sjednice Upravnog odbora te im predsjedava, potpisuje odluke, akte i financijske spise.

U slučaju spriječenosti ili odsutnosti Predsjednika duljoj od trideset (30) dana, dužnosti Predsjednika preuzima Zamjenik Predsjednika.

Potpredsjednik Upravnog odbora ujedno je i Zamjenik Predsjednika .

Članak 33.

Upravni odbor:

 • utvrđuje prijedlog Statuta Saveza, programa i plana rada, financijski plan te strateške smjernice djelovanja Saveza koji se podnose Skupštini na razmatranje i prihvaćanje
 • nadgleda izvršenje usvojenog programa rada, provedbu odluka Skupštine i operativno funkcioniranje Saveza
 • upravlja imovinom Saveza
 • podnosi izvješća o radu Skupštini Saveza
 • nadgleda i ocjenjuje rad zaposlenika, izvršnog tima i radnih grupa
 • imenuje komisije, povjerenstva i slična tijela prema potrebi te im utvrđuje sastav i djelokrug rada
 • donosi odluku o primitku članica u Savez
 • obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima Saveza

Članak 34.

Upravni odbor je za svoj rad odgovoran Skupštini Saveza.

Upravni odbor podnosi Skupštini godišnje izvješće o svom radu.

Članak 35.

Sjednice Upravnog odbora održavaju se prema potrebi, najmanje četiri puta u godini.

Predsjednik Upravnog odbora saziva sjednice Upravnog odbora i rukovodi radom Upravnog odbora.

Upravni odbor nastoji donijeti odluke konsenzusom, a ako to nije moguće, odluke na sjednicama donosi natpolovičnom većinom glasova svih članova Upravnog odbora.

Sjednice Upravnog odbora mogu se održavati i elektroničkim putem. 

Pojedini članovi Upravnog odbora koji izbivaju sa sjednice mogu sudjelovati i svoj glas dati i elektroničkim putem.

Radi izvještavanja o operativnim poslovima Saveza, na sjednici upravnog odbora sudjeluje i koordinator/ica Saveza i druge osobe, prema potrebi i na poziv Upravnog odbora, bez prava glasa.

Članak 36.

Članstvo u Upravnom odboru prestaje ostavkom, opozivom ili trajnom spriječenošću.

Skupština u ostvarivanju prava iz Članka 36. stavak 1., može opozvati člana Upravnog odbora  ili Upravni odbor u cjelini. Skupština može opozvati Upravni odbor ako smatra da je svojim radom povrijedio ovaj Statut ili ciljeve djelovanja koje je utvrdila Skupština ili ako nije izvršio njene odluke.

Pojedini članovi Upravnog odbora mogu biti opozvani ako ne ispunjavaju ovim Statutom utvrđene obveze, postupaju suprotno odredbama ovog Statuta i programa kojeg je utvrdila Skupština, grubo prekorače svoja ovlaštenja ili nesavjesnim djelovanjem prouzroče znatniju materijalnu ili moralnu štetu Savezu.

Predsjednik Saveza

Članak 37.

Predsjednika Saveza bira Skupština na mandat od dvije godine s time da može biti ponovno biran. U slučaju odsutnosti ili spriječenosti Predsjednika u svim poslovima zamjenjuje ga Zamjenik Predsjednika.

Predsjednik Saveza ovlašten je za zastupanje Saveza.

Predsjednik Saveza:

 • zastupa Savez;
 • pokreće raspravu o pitanjima iz djelokruga Skupštine i Upravnog odbora;
 • brine se o upoznavanju javnosti s radom Skupštine i njezinih tijela;
 • saziva i rukovodi radom Skupštine i Upravnog odbora; prati poštivanje dnevnog reda i poslovnika
 • osigurava da Upravni odbor djeluje u skladu sa svojim ovlastima 
 • vodi evidenciju članova
 • ima dužnost likvidatora udruge
 • obavlja i druge poslove u nadležnosti Predsjednika utvrđene ovim Statutom

Predsjednik Saveza redovito podnosi izvješće o svom radu Upravnom odboru, a Skupštini jednom godišnje.

Članak 38.

Predsjednik može biti razriješen dužnosti i prije isteka roka na koji je izabran:

 • na vlastiti zahtjev;
 • slučaju nemogućnosti obavljanja dužnosti duljem od 3 mjeseca;
 • ako ne postupa u skladu s uputama i smjernicama Skupštine;
 • ako djeluje protivno Zakonu ili Statutu;
 • ako svojim istupanjem i djelovanjem šteti ugledu Saveza
 • opozivom

Odluku o razrješenju Predsjednika donosi Skupština na prijedlog Upravnog odbora ili najmanje polovine članova Skupštine.

Članak 39.

U slučaju prestanka mandata Predsjednika Saveza prije isteka vremena na koje je biran, provodi se postupak izbora novog Predsjednika Saveza za preostali dio mandata na izvanrednoj sjednici Skupštine Saveza.

Zamjenik Predsjednika Saveza

Članak 40.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti Predsjednika Saveza, u svim poslovima i zastupanju Saveza zamjenjuje ga Zamjenik Predsjednika Saveza.

Odredbe ovog Statuta o izboru, trajanju mandata i prestanku mandata Predsjednika Saveza na odgovarajući se način primjenjuju na Zamjenika Predsjednika Saveza.

Ostala tijela Saveza

Članak 41.

Nadzorni odbor je kontrolno tijelo koje nadzire i prati rad svih tijela Saveza i poslovanje Saveza te se brine o poštivanju Statuta i ostalih važećih propisa. Ocjenjuje da li se aktivnosti udruge provode u skladu sa njenom Strategijom i Operativnim programom.

O ocjeni poslovanja Nadzorni odbor pismeno izvještava mjerodavno tijelo Saveza. Ukoliko su uočene nepravilnosti, a mjerodavno tijelo Saveza ih ne ukloni, Nadzorni odbor će o tome izvijestit nadležno tijelo državne uprave.

Članak 42.

Nadzorni odbor čine tri (3) člana koje bira Skupština, s mandatom od dvije godine.

Član Nadzornog odbora ne mora biti  ovlašteni predstavnik udruge članice Saveza i može biti biran više puta.

Član Nadzornog odbora ne može istovremeno biti i član Upravnog odbora Saveza niti zaposlenik Saveza.

Nadzorni odbor ocjenjuje poslovanje Saveza najmanje jednom u trajanju mandata.

Osoba može biti razriješena dužnosti i prije isteka mandata u skladu s člankom 43. ovog Statuta.

Opoziv tijela Saveza

Članak 43.

Članovi Upravnog odbora, članovi Nadzornog odbora i članovi ostalih tijela Saveza mogu biti razriješeni dužnosti prije isteka mandata pod sljedećim uvjetima:

 • na osnovu osobnog zahtjeva bez posebnog objašnjenja;
 • zbog postupanja protivnog Statutu ili pozitivnim zakonskim propisima;
 • zbog prestanka članstva.

Postupak za opoziv člana Upravnog odbora i Nadzornog odbora te ostalih tijela Saveza pokreću Skupština ili Nadzorni odbor.

Nakon razmatranja prijedloga za opoziv, Skupština odlučuje hoće li se pristupiti glasovanju o opozivu. Predsjednik i Zamjenik Saveza odnosno član tijela upravljanja opozvan je ako je za opoziv glasovala većina nazočnih članova.

Novoizabranim dužnosnicima mandat traje do isteka mandata ostalih članova tijela upravljanja.

VI. UDRUŽIVANJE UDRUGA I USTROJSTVENI OBLICI UDRUGA

Članak 44.

Savez se može udruživati u domaće i međunarodne saveze ili mreže udruga i učlanjivati se u domaće i međunarodne Saveze, organizacije ili institucije neovisno o području djelovanja.

Odluku o udruživanju i učlanjivanju donosi Skupština na prijedlog Upravnog odbora.

Članak 45.

Savez može osnivati odbore, povjerenstva i radne grupe potrebne za ostvarivanje ciljeva Saveza u skladu sa Statutom i pravilnikom o svom radu.

Odluku o osnivanju tijela donose Skupština ili Upravni odbor.

U odluci o osnivanju tijela utvrđuje se sastav tijela, ciljevi osnivanja, prava i obveze tijela i članova tijela te vrijeme na koje se tijelo osniva.

VII. IMOVINA, NAČIN STJECANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM

Članak 46.

Imovinu Saveza čine novčana sredstva koja je Udruga stekla uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima, novčana sredstva koja Savez stekne obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi, financiranjem programa i projekata udruga iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili inozemnih izvora, druga novčana sredstva stečena u skladu sa zakonom, te njezine nepokretne i pokretne stvari, i druga imovinska prava.

Članak 47.

Savez raspolaže svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih Statutom, u skladu sa zakonom.

O raspolaganju imovinom odlučuje Upravni odbor.

Upravni odbor utvrđuje osobe s ovlaštenjem u financijskom poslovanju Saveza.

Članak 48.

Za svoje obveze Savez odgovara svojom cjelokupnom imovinom.

Članovi Saveza i članovi njezinih tijela ne odgovaraju za obveze Saveza.

VIII. PRESTANAK POSTOJANJA SAVEZA I POSTUPAK S IMOVINOM U SLUČAJU PRESTANKA POSTOJANJA SAVEZA

Članak 49.

Savez prestaje postojati:

 • odlukom Skupštine o prestanku Saveza;
 • odlukom Skupštine Saveza o pripajanju drugoj udruzi, spajanju s drugom udrugom, podjelom Saveza razdvajanjem;
 • protekom dvostruko više vremena od vremena predviđenog za održavanje redovne sjednice Skupštine, a ona nije održana;
 • pravomoćnom odlukom suda o ukidanju Saveza; pokretanjem stečajnog postupka;
 • na zahtjev člana, ako je broj članova Saveza pao ispod broja osnivača potrebnog za osnivanje Saveza, a nadležno tijelo Saveza u roku od godinu dana od nastupanja te činjenice nije donijelo odluku o prijemu novih članova.

Odluke Skupštine Saveza iz prethodnog stavka donose se dvotrećinskom većinom svih članova Saveza.

Likvidator Saveza

Članak 50.

Predsjednik Saveza ujedno je i likvidator Saveza u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Saveza do okončanja postupka likvidacije i brisanja Saveza iz Registra udruga.

Članak 51.

U slučaju iz Članka 52., stavka 1. Ovog Statuta, likvidator je dužan nadležnom uredu podnijeti zahtjev za upis prestanka djelovanja Saveza u Registar udruga u roku od osam dana od dana donošenja odluke o prestanku Saveza, odnosno pokretanju stečajnog postupka.

Činjenice iz članka 52., stavka 1., ovog Statuta po službenoj dužnosti ili na prijedlog osobe ovlaštene za zastupanje Saveza, nadležnog tijela Saveza, članova Saveza ili drugih zainteresiranih fizičkih i pravnih osoba utvrđuje rješenjem nadležni ured.

U slučajevima iz članka 52.,Stavka 1. ovog Statuta provodi se postupak likvidacije.

Članak 52.

Nadležni ured donosi rješenje o prestanku djelovanja i pokretanju likvidacijskog postupka, koje sadrži razloge za pokretanje postupka, osobno ime likvidatora i način provođenja likvidacijskog postupka te podatke o promjeni naziva Savez, tako da se uz naziv Savez dodaje oznaka »u likvidaciji«, a što mora biti upisano u Registar udruga.

Likvidator je dužan provesti likvidacijski postupak u skladu za Zakonom o udrugama.

Članak 53.

Pokretanjem postupka likvidacije prestaju ovlaštenja tijela i osobe ovlaštene za zastupanje Saveza.

Članak 54.

Temeljem zaprimljenog izvješća o provedenom likvidacijskom postupku nadležni ured donosi rješenje o brisanju Saveza iz Registra udruga, osim ako su utvrđeni dugovi Savez.

Članak 55.

Iznimno, u slučajevima iz članka 59.,stavka 1. točaka 1., 2. i 5. Ovog Statuta, postupak likvidacije neće se provoditi ako većina svih članova Upravnog odbora da izjavu pred javnim bilježnikom da Savez ne djeluje, da su ispunjene sve obveze Saveza i da je preostala imovina Saveza raspodjeljena u skladu s odredbama članka 53. Zakona o udrugama.

Zahtjev za upis prestanka postojanja Saveza po skraćenom postupku nadležnom uredu podnosi osoba ovlaštena za zastupanje Saveza, odnosno jedan od članova Upravnog odbora Saveza.

U slučajevima iz stavka 1. ovoga članka članovi Saveza koji su dali izjavu solidarno odgovaraju za obveze Saveza pet godina od dana brisanja Saveza iz Registra udruga.

Članak 56.

U slučaju prestanka postojanja Saveza imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, a na osnovi odluke Skupštine.

U slučaju da se iz bilo kojeg razloga Skupština Saveza ne može sastati i donijeti odluku iz prethodnog stavka, preostalu imovinu stječe Grad Pula.

Udruga nema pravo imovinu Saveza dijeliti svojim osnivačima, članovima Saveza, osobama ovlaštenima za zastupanje, zaposlenima ili s njima povezanim osobama.

IX. NAČIN RJEŠAVANJA SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR UDRUGE

Članak 57.

Ako postoji spor između članova Saveza koji otežava ili onemogućava rad Saveza te se ne može riješiti kroz postupke propisane ovim Statutom, članovi Saveza dužni su pokušati taj spor riješiti mirenjem.

Članak 58.

Članovi Saveza u svim poslovima od interesa i značaja za Savez moraju postupati časno, pošteno, savjesno, odgovorno i nepristrano čuvajući vlastitu vjerodostojnost i vjerodostojnost Saveza.

U obavljanju djelatnosti Saveza članovi ne smiju svoj privatni interes stavljati iznad interesa Saveza.

Članak 59.

U slučaju da su privatni interesi člana Saveza u suprotnosti s interesom Saveza ili kad privatni interes utječe ili može utjecati na nepristran rad člana Saveza u obavljanju djelatnosti Saveza, član Saveza koji se zatekne u sukobu interesa dužan je o tome bez odlaganja izvijestiti Upravni odbori, ako je moguće, izuzeti se od daljnjeg rada na konkretnoj djelatnosti.

Članak 60.

U slučaju dvojbe o mogućem sukobu interesa, bilo koji član Saveza može zatražiti mišljenje Nadzornog odbora.

Društvene nagrade i priznanja

Članak 61.

Udruga može dodijeljivati nagrade i priznanja svojim članovima, te organizacijama i pojedincima za zasluge i dostignuća te za doprinos razvoju Saveza udruga Rojca.

Vrste priznanja, kriterije za dodjelu i način dodjele priznanja utvrđuje Upravni odbor svojim aktom.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 62.

Tumačenje odredbi ovog Statuta daje Skupština.

Pitanja koja nisu pobliže uređena ovim Statutom mogu se urediti drugim propisima Saveza.

Tumačenje drugih propisa Saveza daje Upravni odbor.

Članak 63.

O svim proceduralno-statutarnim pitanjima koja nisu uređena ovim Statutom odlučuje Skupština.

Članak 64.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

Usvajanjem ovog Statuta prestaje važiti Statut Saveza usvojen 20. lipnja 2011. godine.

 

Predsjednik Saveza

Branimir Slijepčević

 

U Puli, 28. rujna 2015. godine